Disclaimer & Privacy

Deze website, www.bondcapital.nl (hierna te noemen: "website"), is een website van Bond Capital Partners (hierna te noemen: “BCP”) en is uitsluitend gericht op Nederland. Op het gebruik van deze website is de hiernavolgende disclaimer van toepassing. Bepaalde doorklik pagina's van deze website zijn uitsluitend gericht op cliënten van BCP die een geld en/of effectenrekening houden bij een depotbank (hierna te noemen: "cliënten"). De toegang tot deze pagina's is voorbehouden aan cliënten en is beveiligd. Op de toegang tot de beveiligde pagina's zijn naast deze disclaimer de voorwaarden portefeuillesite van de depotbank van toepassing. 

Algemeen
De op deze website opgenomen informatie is geen beleggingsadvies, geen aanbod van of uitnodiging tot het doen van een aanbod voor - of verbandhoudende met - een financiële dienst of financieel product. BCP kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor gebruik in andere jurisdicties dan de Nederlandse. De gebruiker dient zelf na te gaan welke lokale wetten en regelingen van toepassing zijn bij gebruik van deze website buiten de Nederlandse jurisdictie en zich aan die wetten en regels tehouden.

Informatie
De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan ieder moment zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. BCP geeft expliciet noch impliciet enige garantie dat de informatie op deze website juist, volledig of actueel is. De informatie op deze website mag uitsluitend door de bezoeker zelf worden gebruikt en bezoekers van deze website zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik daarvan. Er kunnen aan de verstrekte informatie op deze website geen rechten worden ontleend. Indien deze website verwijzingen (doormiddel van bijvoorbeeld hyperlinks) naar internetsites van derden bevat, betekent dit niet dat BCP enige aanbeveling doet ten aanzien van het gebruik van zulke internetsites en de daarop aangeboden producten en/of diensten. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op andere internetsites waar naar verwezen wordt of die verwijzen naar deze website, wordt door BCP niet geverifieerd.

Intellectueel eigendom
Alle auteursrechten, patenten en intellectuele eigendommen die van toepassing zijn op deze website behoren te allen tijde toe aan BCP. Deze rechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Elke vorm van reproductie en gebruik van een kopie van de inhoud van de website voor andere doeleinden dan privégebruik, is strikt verboden. 

Gebruiksvoorwaarden inlogfunctie portefeuille inzage
Bond Capital Partners maakt deel uit van de door Bond Capital Partners geregistreerde internet domeinnaam www.bondcaptital.nl.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
BCP stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden voor haar cliënten. Het goed laten functioneren is afhankelijk van vele factoren, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en/of naar behoren functioneert. BCP vraagt uw begrip hiervoor en wijst u op het feit dat zij - behoudens opzet of grove schuld van haar kant - niet aansprakelijk is voor enige (gevolg)schade samenhangende met eventuele onjuistheden en/of het niet of vertraagd ontvangen van verstrekte koersinformatie, berekeningen, saldo-opgaven of andere door BCP aan cliënt verschafte informatie via deze website. Voorts is BCP niet aansprakelijk voor eventuele defecten, virussen en andere onvolkomenheden in de toegang tot of het gebruik van deze website, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website aan BCP of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens en downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld. BCP is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) diensten of informatie van derden die via de website van BCP worden aangeboden, bijvoorbeeld door middel van externe hyperlinks. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van BCP. 

Intellectuele eigendomsrechten
BCP behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Onder rechten van intellectuele eigendom worden ondermeer begrepen auteursrechten, databankrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten en enige andere rechten van intellectuele eigendom. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BCP, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BCP.

Beveiliging
De cliënt van BCP zal bij het gebruik van de inlogfunctie alle veiligheidsvoorschriften opvolgen zoals opgenomen in de aan cliënt verstrekte openingsdocumentatie en/of andere aan cliënt verstrekte en/of te verstrekken informatie. De gebruikersnaam en het wachtwoord worden door BCP uitsluitend aan de cliënt kenbaar gemaakt en zijn strikt persoonlijk. De cliënt is verplicht om ten aanzien van de aan hem toegekende gebruikersnaam en het wachtwoord geheimhouding te betrachten en deze met de vereiste zorgvuldigheid te gebruiken. De Identificatiecodes zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen enkele voorwaarde aan derden bekend worden gemaakt. Cliënt is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de Identificatiecodes. Cliënt dient BCP op de hoogte te stellen indien: a) de Identificatiecodes zijn verloren, gestolen, misbruikt of vervalst; b) hij weet of vermoedt dat de Identificatiecodes aan derden bekend zijn; c) hij onregelmatigheden constateert met betrekking tot de geboden functionaliteit. Cliënt dient vorenbedoelde mededeling terstond schriftelijk, dan wel elektronisch aan BCP te bevestigen. Iedere mededeling dient datum, tijdstip en locatie van de melding te bevatten. Cliënt is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit verlies, diefstal of misbruik van zijn gebruikersnaam en/of zijn wachtwoord, tot op het ogenblik van de kennisneming van het verlies of diefstal door BCP. Ingeval van verlies, diefstal, misbruik of het op andere wijze in onbevoegde handen geraken van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord,dient de cliënt, na ontdekking, onverwijld met zijn contactpersoon van BCP in contact te treden en deze te verzoeken om toegang tot de website te blokkeren. BCP zal na kennisneming van een dergelijk verzoek de toegang direct blokkeren en, indien noodzakelijk, verdere maatregelen nemen ter voorkoming van misbruik. Cliënt is verplicht de melding zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen aan BCP te bevestigen. Gedurende de periode tot het moment van eerste melding als hiervoor aangegeven is de cliënt aansprakelijk voor de gevolgen van het onbevoegd gebruik of misbruik van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord. Berichten die u stuurt aan BCP per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. BCP adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan BCP te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan BCP per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde. BCP zal nooit per email vragen om uw wachtwoord of andere geheime ofgevoelige informatie en is niet aansprakelijk voor schade indien door middel van phishing / het aannemen van een valse (email-)identiteit gevoelige gegevensworden verkregen door (onbevoegde) derden. Het gebruik van de inlogfunctie impliceert de elektronische uitwisseling van informatie door middel van publieke communicatie media en het Internet. Het Internet is een internationaal open netwerk en cliënt erkent dat hij zich bewust is van de open structuur. BCP verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen te treffen om een hoge beveiligingsgraad na te streven door middel van beveiligingsmiddelen op verschillende niveaus. BCP verleent echter geen uitdrukkelijke of impliciete waarborg ten aanzien van de veiligheid van de inlogfunctie. Cliënt verbindt zich ertoe, adequate beveiligingsmaatregelen te treffen met betrekking tot de verbinding met het Internet en/of de daartoe gebruikte computerconfiguratie d.m.v. software en besturingssysteem, updates, firewall en virusscanners. BCP behoudt zich het recht voor de toegang tot de website te ontzeggen als niet aan de in deze gebruikersvoorwaarden neergelegde vereisten is voldaan. 

Toepasselijk recht
Op de website van BCP en deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Enig geschil wordt met uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy Statement
Bij bezoek aan deze website kan BCP gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website heeft ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert BCP uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door BCP beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van"cookies" op deze website en hoe u rechten ten aanzien van uw persoonsgegevenskunt uitoefenen. 

Gegevensverwerking
BCP verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliëntenen bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectievebedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op dewensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van BCP en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt viadeze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan BCP, tenzij deze verplichting voortvloeituit een (gerechtelijk) bevel van een bevoegde instantie. 

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, kunnen bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website worden verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. 

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. 

Vragen
Voor vragen over dit Privacy Statement, de wijze waarop BCP uw persoonsgegevens verwerkt en/of u de gegevens die van u verwerkt zijn wilt inzien en/of wijzigen kunt u contact opnemen met BCP.  

Wijzigingen Privacy Statement
BCP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.