beleggingsbeleid

van grondige analyse naar solide rendement

BCP belegt primair in liquide beursgenoteerde aandelen van individuele ondernemingen. Hieraan gaat een grondige analyse vooraf en hanteren wij strenge selectiecriteria. Tevens wordt onderzocht hoe een enkele positie past binnen de totale portefeuille en de bijbehorende risico- / rendementsverhouding.

Core - Satellite

Wij voeren een ‘Core-Satellite’ strategie. Onze ‘Core’, oftewel kernselectie, bevat posities die voortkomen uit onze filosofie en onze selectiecriteria. Bij de selectie van de kernaandelen hanteren we een aantal conservatieve criteria. Deze selectiecriteria zijn onder andere:
* Kwaliteit;
* Waardering;
* Risico;
* Momentum.

Binnen de  ‘Satellite’  hebben we dan ruimte om meer ‘opportunity driven’ posities in te nemen op ondernemingen binnen sectoren, waarin we meer specialistische kennis hebben maar die niet passen binnen de Core (bijvoorbeeld biotech, gaming, SAAS, AI, 5G, autonomous driving etc). Het betreft aandelen met een lage correlatie t.o.v. de Core en met een verhoogd groei- en rendementspotentieel. Dit zijn echter ook beleggingen met een hoger risico. Zodoende wordt altijd gekeken hoe deze positie past in een individuele portefeuille.


Effectieve diversificatie

Diversificatie is bij BCP geen doel op zich; het willekeurig toevoegen van aandelen leidt niet automatisch tot een goede diversificatie. Wij streven juist naar effectieve diversificatie, waarbij iedere investering een doel binnen de portefeuille moet hebben en waarde moet toevoegen. Individuele posities moeten passen in de totale portefeuille en de volatiliteit (risico) van de portefeuille verminderen en/of het verwachte rendement verhogen. Om effectieve diversificatie te bereiken, is het dus niet noodzakelijk om (dure) beleggingsfondsen of trackers te kopen die vaak honderden posities hebben. Of zoals Warren Buffett het vrij vertaald zegt: “Te veel diversificatie is een bescherming tegen onwetendheid”. Het kan soms juist extra risico toevoegen.

Duurzaamheid

 1.     Inleiding
Op grond van de Europese Verordening 2019/2088 van 27 november 2019 gelden diverse regels over informatieverschaffing m.b.t. duurzaamheid in de financiële sector. De regels gelden ook voor beleggingsondernemingen zoals Bond Capital Partners B.V. (hierna ‘BCP’ of ‘wij’). Onder andere door middel van deze publicatie geeft BCP invulling aan de regelgeving. Wij erkennen het belang van de regelgeving op het gebied van duurzaamheid in de financiële sector en transparantie hierover. Een duurzaam beleggingsbeleid dient niet alleen een maatschappelijk belang, maar ook een financieel belang, zeker op de lange termijn. Gezien het belang van duurzaamheid in de financiële sector en transparantie daarover, onderschrijft BCP de regelgeving op dit gebied. 

2.     Beleggingsbeleid en de duurzaamheidsrisicobeoordeling
BCP houdt in haar beleggingsbeleid primair rekening met het behalen van rendement voor de klanten. Aandachtspunten die hier van belang bij zijn, zijn onder meer spreiding in de portefeuilles over verschillende beleggingstitels, en daarnaast ook zorgplicht en lage kosten. Bij BCP worden geen titels opgenomen waarvoor wettelijk verplichte uitsluitingscriteria gelden. Verder gebruikt BCP de uitsluitingslijst van het Noors Staatsfonds en de scores van Sustainalytics. Beleggingsbeslissingen bij BCP worden gemaakt binnen het Investment Committee. 
Alhoewel in sommige gevallen keuzes worden gemaakt voor beleggingen waarbij het thema van duurzaamheid naar voren komt, kan er op de beleggingsportefeuilles van BCP geen duurzaamheidsetiket worden geplaatst. Wel zal BCP waar mogelijk trachten de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking te nemen.  Zoals aangegeven is het behalen van rendement voor onze klanten van primair belang. De resultaten van de beoordeling van waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico's op het rendement van de beleggingsfondsen zijn kwalitatief en kwantitatief moeilijk vast te stellen. Bij de afweging van twee beleggingstitels zal bij gelijke geschiktheid rekening worden gehouden met ESG-aspecten (Environment, Social en Governance). De meest duurzame titel heeft dan de voorkeur, zonder hiervoor aparte duurzaamheidsscores vast te leggen. Duurzaamheid en daarbij horende risico´s maken niet alleen onderdeel uit van beleggingsbeslissingen die gemaakt worden binnen het Investment Committee. Ook in het directie overleg staat duurzaamheid en de beoordeling van risico’s hieromtrent regelmatig op de agenda.

3.     Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren worden niet in aanmerking genomen
Wij promoten met onze beheerportefeuilles geen ecologische en/of sociale kenmerken (“lichtgroene beleggingen” zoals bedoeld in artikel 8SFDR) en zijn ook niet expliciet gericht op het opnemen van duurzame beleggingen (“donkergroene beleggingen” zoals bedoeld in artikel 9 SFDR). Op het gebied van duurzaamheid volstaan wij met het beoordelen van de impact van duurzaamheidsrisico’s op de portefeuilles van de cliënten op de manier zoals hiervoor beschreven. Wij houden daarbij niet gericht rekening met wat de effecten van onze beleggingsbeslissingen (zouden) kunnen zijn op duurzaamheidsfactoren en stellen daarom niet jaarlijks een zogenaamde “principal adverse sustainability impacts statement” op (hierna:“ impactverklaring”). Dit voornamelijk omdat de informatie die nodig is om een impactverklaring die voldoet aan de daaraan gestelde regels op te stellen, niet beschikbaar is binnen onze organisatie. De eventuele toegevoegde waarde voor onze (potentiële) cliënten van het afgeven van een impactverklaring staat in geen verhouding tot de kosten, hoeveelheid tijd en aandacht die met het opstellen en bijhouden van die verklaring gemoeid zullen zijn. De onderliggende beleggingen van de financiële producten /onze dienstverlening houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 

“Be fearful when others are greedy, and be greedy when others fear.”

warren buffett
Graag lichten wij ons beleggingsbeleid persoonlijk aan u toe!
Neem contact op